Информация за регулиращи органи

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове /ОРС/  - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Шумен и район на действие територията на област Шумен.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Меню